anxiousgeek: (Default)
The List So Far From [community profile] just_that_hot (updated 3rd January 2011)
If you have any more ideas just comment on this post.


Written:-

Sam/Anise
Sam/Anubis
Sam/Lt.Astor
Sam/Ba'al
Sam/Barett
Sam/Cam
Sam/Laura Cadman
Sam/Cassie
Sam/Aden Corso
Sam/Daniel
Sam/Paul Davis
Sam/Elizabeth
Sam/Joe Faxon
Sam/Fifth
Sam/Ford
Sam/Fran
Sam/Jennifer Hailey
Sam/Hammond
Sam/Hathor
Sam/Jack
Sam/Jacob
Sam/Janet
Sam/Kawalski
Sam/General Kerrigan
Sam/Kerry
Sam/Keller
Sam/Landry
Sam/Lorne
Sam/Mark
Sam/McKay
Sam/Jeannie Miller
Sam/Orlin
Sam/Osiris
Sam/Pendergast
Sam/Pete
Sam/Repli!Carter
Sam/Ronon
Sam/Sheppard
Sam/Lt.Simmons
Sam/Teal'c
Sam/Teyla
Sam/Thor
Sam/Vala
Friendship||Smut
Sam/Walter

To do:-

Sam/Adria
Sam/Amunet
Sam/Apophis
Sam/Atlantis
Sam/Beckett
Sam/Sarah Brightman
Sam/Katie Brown
Sam/Caldwell
Sam/Camulus
Sam/Charlie
Sam/Chuck
Sam/Alec Colson
Sam/Cronus
Sam/Drey'auc
Sam/Lt. Elliot
Sam/Ellis
Sam/Emerson
Sam/Ferretti
Sam/Sarah Gardener
Sam/Gate
Sam/Grodin
Sam/Lt. Grogan
Sam/Jonas (Hanson)
Sam/Hayes
Sam/Heightmeyer
Sam/Helia
Sam/Hive Ship
Sam/Hermiod
Sam/Ishta
Sam/Jolinar
Sam/Kavanagh
Sam/Kull Warrior
Sam/Ganos Lal
Sam/Carolyn Lam
Sam/Larrin
Sam/Makepeace
Sam/Martouf
Sam/Narim
Sam/Nirrti
Sam/Nyan
Sam/Lindsey Novak
Sam/Prior
Sam/Jonas (Quinn)
Sam/Ry'ac
Sam/Sara O'Neill
Sam/Sam
Sam/Lt. Satterfield
Sam/Sha're
Sam/Simpson
Sam/Syler
Sam/Todd
Sam/Tomin
Sam/Unas
Sam/Warrick
Sam/Woolsey
Sam/Wraith
Sam/Yu
Sam/Zat Gun
Sam/Zelenka
Sam/ZPM


anxiousgeek: (Default)
The List So Far From [community profile] just_that_hot (updated 2nd July 2009)
If you have any more ideas just comment on this post.


Written:-

Sam/Anise
Sam/Anubis
Sam/Lt.Astor
Sam/Ba'al
Sam/Barett
Sam/Cam
Sam/Laura Cadman
Sam/Cassie
Sam/Aden Corso
Sam/Daniel
Sam/Paul Davis
Sam/Elizabeth
Sam/Joe Faxon
Sam/Fifth
Sam/Fran
Sam/Jennifer Hailey
Sam/Hammond
Sam/Jack
Sam/Jacob
Sam/Janet
Sam/Kawalski
Sam/General Kerrigan
Sam/Kerry
Sam/Keller
Sam/Landry
Sam/Lorne
Sam/Mark
Sam/McKay
Sam/Jeannie Miller
Sam/Orlin
Sam/Osiris
Sam/Pendergast
Sam/Pete
Sam/Repli!Carter
Sam/Ronon
Sam/Sheppard
Sam/Lt.Simmons
Sam/Teal'c
Sam/Teyla
Sam/Thor
Sam/Vala
Friendship||Smut
Sam/Walter

To do:-

Sam/Adria
Sam/Amunet
Sam/Apophis
Sam/Atlantis
Sam/Beckett
Sam/Sarah Brightman
Sam/Katie Brown
Sam/Caldwell
Sam/Camulus
Sam/Charlie
Sam/Chuck
Sam/Alec Colson
Sam/Cronus
Sam/Drey'auc
Sam/Lt. Elliot
Sam/Ellis
Sam/Emerson
Sam/Aiden Ford
Sam/Ferretti
Sam/Sarah Gardener
Sam/Gate
Sam/Grodin
Sam/Lt. Grogan
Sam/Jonas (Hanson)
Sam/Hathor
Sam/Hayes
Sam/Heightmeyer
Sam/Helia
Sam/Hive Ship
Sam/Hermiod
Sam/Ishta
Sam/Jolinar
Sam/Kavanagh
Sam/Kull Warrior
Sam/Ganos Lal
Sam/Carolyn Lam
Sam/Larrin
Sam/Makepeace
Sam/Martouf
Sam/Narim
Sam/Nirrti
Sam/Nyan
Sam/Lindsey Novak
Sam/Prior
Sam/Jonas (Quinn)
Sam/Ry'ac
Sam/Sara O'Neill
Sam/Sam
Sam/Lt. Satterfield
Sam/Sha're
Sam/Simpson
Sam/Syler
Sam/Todd
Sam/Tomin
Sam/Unas
Sam/Warrick
Sam/Woolsey
Sam/Wraith
Sam/Yu
Sam/Zat Gun
Sam/Zelenka
Sam/ZPM


Most Popular Tags

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Page generated Sep. 26th, 2017 03:55 am
Powered by Dreamwidth Studios